Όροι Χρήσης

Το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας είναι ιδιοκτησία της εταιρίας Systemlab. Επιτρέπεται η περαιτέρω χρήση του υλικού υπό τον όρο ότι θα αναφέρεται η πηγή (www.systemlab.gr).

Πολιτική Απορρήτου

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που συλλέγονται στο πλαίσιο της λειτουργίας της παρούσας ιστοσελίδας χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς επικοινωνίας και διεκπεραίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών. Διαφυλάσσεται το απόρρητο του περιεχομένου τους, και δεν διαβιβάζονται και δεν κοινοποιούνται σε τρίτους. Η συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται στην παρούσα ιστοσελίδα υπόκειται στον Ν. 2472/97 «για την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα» όπως ισχύει και στον Ν. 2774/99 «για την προστασία προσωπικών δεδομένων στον τηλεπικοινωνιακό τομέα». Ο χρήστης/επισκέπτης έχει όλα τα δικαιώματα που απορρέουν από τους προαναφερόμενους νόμους, όπως τα δικαιώματα πρόσβασης, διόρθωσης και διαγραφής. Δεν φέρουμε ευθύνη για τους όρους συλλογής και επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που ισχύουν σε άλλους δικτυακούς τόπους, στους οποίους ο δικός μας δικτυακός τόπος παραπέμπει υπό μορφή συνδέσμων.

Δήλωση Αποποίησης Ευθύνης

Σε καμία περίπτωση η εταιρεία δεν ευθύνεται για καμία άμεση, ή έμμεση απώλεια δεδομένων ή κέρδους προκύψει κάνοντας χρήση των υπηρεσιών/συμβουλών που παρέχονται στη παρούσα ιστοσελίδα.

Η εταιρία Systemlab δεν ευθύνεται σε καμία περίπτωση για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσμων» (links), ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη ή χρήση των συνδεδεμένων δικτυακών τόπων ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στους υπεύθυνους των αντίστοιχων δικτυακών τόπων.

Χρήση της παρούσας ιστοσελίδας και των υπηρεσιών της σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων.